healthy@nasameng

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะเม็ง

               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะเม็งให้ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเบื้องต้น
               1. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นมาท่านมารับบริการที่หน่วยงานนี้บ่อยเพียงใด ประมาณ ......... ครั้งต่อเดือน หรือ ......... ครั้งต่อปี
               2. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี้ในช่วงเวลาใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
c 08:30 - 10:00 น.    c   10:01 - 12:00 น.    c 12:01 - 14:00 น.   c  14:01 – เวลาปิดทำการ

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆของหน่วยงาน
ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ไม่มีความเห็น / ไม่ทราบ
พอใจ
(5)
ค่อนข้างพอใจ (4)
เฉยๆ
(3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ก ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ


1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว


2. ความรวดเร็วในการให้บริการ


3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ


4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)


5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน


6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ


ข ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร


1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ


2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ


3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่


4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้


ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ไม่มีความเห็น / ไม่ทราบ
พอใจ
(5)
ค่อนข้างพอใจ (4)
เฉยๆ
(3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
5. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ


ค ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ


2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ


3. ความสะอาดของที่ให้บริการโดยรวม


4. " ความเพียงพอ " ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ


5. " คุณภาพและความทันสมัย " ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ


6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบสะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ


7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย


8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือ และเอกสารให้ความรู้


ง ด้านคุณภาพการบริการโดยรวม


1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ


2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์


3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน
3. โปรดระบุปัญหาในการใช้บริการ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. โปรดระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตอนที่ 2 กรุณาให้คะแนนความสำคัญของคุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน โดยคะแนนของทุกด้านรวมกันเท่ากับ 100 คะแนน
ลำดับ
คุณภาพการบริการในแต่ละด้าน
คะแนน
1
ด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ


(ความสะดวกรวดเร็ว ความง่ายในการรับบริการ ความถูกต้องในการรับบริการ ฯลฯ)
รวมกันเท่ากับ 100 คะแนน
2
ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ


(เจ้าหน้าที่สุภาพ มีมารยาทดี ตั้งใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ ฯลฯ)
3
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (อาคารสถานที่ ที่จอดรถ ที่นั่ง น้ำดื่ม ห้องน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)

4
ด้านผลการให้บริการ (ได้รับบริการตรงตามความต้องการ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ)

รวมคะแนนทั้งหมด
100


ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
            1. เพศ                    £ 1 ชาย                 £  2 Ÿ หญิง
            2. อายุ ................ปี 
            3. สถานภาพสมรส    £ 1  โสด               £ 2 Ÿ สมรส      £  3 หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่
4. การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด       £ 1 ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า / ไม่ได้เรียน  £ 2 มัธยมศึกษาตอนต้น
                                       £ 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   £ 4 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า                                     
                                       £ 5 ปริญญาตรี                                 £ 6 สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพประจำ                    £ 1 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ                £  2 ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท
                                       £ 3 ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ          £ 4  ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ                               
                                       £ 5 นักเรียน / นักศึกษา                      £ 6 รับจ้างทั่วไป
                                       £ 7  แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ           £ 8  เกษตรกร / ประมง
                                       £ 9 ว่างงาน                                     £ 10 อื่นๆ
6. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน ............................บาท
7. ปัจจุบันอาศัยอยู่เขต / อำเภอ .......................... จังหวัด ....................................

วันที่สำรวจ ............................
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น